INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AFTERHOURS.EDU.PL

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest: AfterHours z siedzibą w przy ul. Oświęcimskiej 51, 43-100 Tychy, który jest właścicielem witryny internetowej AfterHours.edu.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania w AfterHours danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób: przez e-mail: kontakt@afterhours.edu.pl infolinia:telefonicznie: +48 793743333, w godzinach 15-20 w dni robocze, lub listownie na adres biura: AfterHours ul. Oswiecimska 51, 43-100 Tychy

Pani/Pana dane osobowe w postaci imię, nazwisko, adres e-mail, oraz numer telefonu będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu kontaktu celem złożenia oferty lub nawiązania kontaktu. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat.

Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W uzasadnionym przypadku wniesienia sprzeciwu jego złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych. Wycofanie zgody polega na skierowaniu do AfterHours wiadomości w formie papierowej lub elektronicznej, analogicznie do tego w jaki sposób została przez Pan/Panią udzielona, z wyraźnym wskazaniem w treści dokumentu informacji o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wskazania celu w jakim została udzielona.